خبر فوری

از ظهر نويسي چك و سفته بيشتر بدانيد

از ظهر نويسي چك و سفته بيشتر بدانيد

انتشار : 1395/04/10 تعداد بازدید : 4927 کد : 10567 ارسال شده توسط :admin

كليه كساني كه در چك از خود امضاء بر جا مي گذارند در مقابل دارنده چك مسووليت تضامني دارند و در صورتي كه چك در سر رسيد پرداخت نگردد، دارنده مي تواند پس از گرفتن گواهي عدم پرداخت با رعايت مواعد قانوني،عليه هر يك از امضاء كنندگان بدون رعايت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نمايد و وجه چك را وصول كند.


آثار ظهر نويسي

دو قاعده اساسي در ظهر نويسي جاريست

1-قاعده مسووليت تضامني ظهر نويسان

2-قاعده عدم ورود ايرادات

مسووليت تضامني ظهر نويسان

كليه كساني كه در چك از خود امضاء بر جا مي گذارند در مقابل دارنده چك مسووليت تضامني دارند و در صورتي كه چك در سر رسيد پرداخت نگردد، دارنده مي تواند پس از گرفتن گواهي عدم پرداخت با رعايت مواعد قانوني،عليه هر يك از امضاء كنندگان بدون رعايت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نمايد و وجه چك را وصول كند.

ماده 249قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً اين موضوع را بيان مي دارد و به دارنده برات اين حق را مي دهد كه در صورت عدم تاديه و اعتراض به هر كدام از آنها كه بخواهد (امضاء كنندگان) منفردا يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعا رجوع نمايد.

وهمين حق را هر يك از ظهر نويس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نويسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر عليه يك يا چند نفر از مسوولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسوولين برات نيست.

اقامه كننده دعوا ملزم نيست ترتيب ظهر نويسي را از حيث تاريخ رعايت كند وضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.
لذا با توجه به ماده فوق الذكر ☝️مسووليت هر يك از امضاء كنندگان چك به تفكيك توضيح داده مي‌شود

الف-صادر كننده چك :

ايشان چك را ايجاد مي كند و به دارنده آن تسليم مي نمايد و با صدور چك باعث ايجاد مسئوليت براي انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسيد انجام نگيرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن مي باشد، زيرا نمي توان سند را به جريان گذاشت ومسئوليت اجراي آن را به عهده نگرفت

ب-ظهر نويسان چك :

ظهر نويس، دارنده ي چكي است كه چك خود را به وسيله ظهر نويسي به ديگري انتقال مي دهد.

ظهر نويسي فقط يك انتقال طلب ساده نيست،بلكه ظهر نويس پرداخت وجه چك را هم تضمين مي كند. با انتقال چك رابطه بين ظهر نويس و دارنده چك قطع نمي شود، بلكه ظهر نويس در مقابل دارنده جديد چك ودارنده بعدي ضامن پرداخت است (ماده 249قانون تجارت)

ج-ضامنين چك

قانون چك در خصوص ضامنين مقرراتي را ذكر ننموده، بلكه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت اين مهم حل شود.
در اين خصوص بند آخر ماده 249قانون تجارت مقرر مي دارد :((ضامن كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس را كرده با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.)) بنابراين، مسئوليت ضامن برات يا چك، بسته به اين است كه از چه كسي ضمانت نموده است.
مختصر به زبان ساده
احتمالا همه با چك و سفته آشنايي داريد
منظور از ظهر نويسي چك و سفته در متم بالا امضاي پشت چك و سفته مي باشد
در مواردي شما چكي را از شخصي ميگيريد و ميخواهيد به شخص ديگري انتقال دهيد كه پشت آن را امضا ميكنيد معمولا و به صورت عاميانه به اين عمل ظهر نويسي مي گويند
البته صرف امضاي چك كه در وجه شما صادر شده شامل اين مورد نميگيدد ولي مثلا آقاي الف چي صادر ميكند و تحويل آقاي ب ميدهد آقاي ب الف را قبول نداشته و مي گويد احتمالا چك الف اعتباري ندارد چون قبلا بد حسابي كرده در اينجا آقاي ج پشت چك را به عنوان ضمانت امضاء ميكند به اين عملي كه ج انجام داده ظهر نويس ميگويند كه معمولا مسئوليت تضامني ايجاد ميكند
مسئوليت تضامني يعني اينكه ب ميتواند عليه هم الف و هم ج بابت طلب خود طرح دعوا نمايد
نكته: بابت ظهر نويسي حتما بايد تا 15 روز از تاريخ چك در مواردي تا 45 روز عليه ظهر نويس اقدام كند در صورتي كه اين موعد اقدام نكند مسئوليت ضامن بلا اثر ميشود

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .