خبر فوری

تقاضاي استمهال چيست، با تشريح مواد مرتبط

تقاضاي استمهال چيست، با تشريح مواد مرتبط

انتشار : 1395/04/11 تعداد بازدید : 1121 کد : 10568 ارسال شده توسط :admin

در زمان رسيدگي به يك پرونده ممكن است يكي از طرفين پرونده به قاضي پرونده بگويد كه او اسناد و مدارك جديدي دارد كه ميخواهد آن را به دادگاه ارائه كند. در چنين شرايطي، اين فرد از دادگاه تقاضاي استمهال به معناي دريافت مهلت ميكند

دانشنامه حقوق يار

استمهال به معناي مهلت گرفتن از دادگاه است. در زمان رسيدگي به يك پرونده ممكن است يكي از طرفين پرونده به قاضي پرونده بگويد كه او اسناد و مدارك جديدي دارد كه مي خواهد آن را به دادگاه ارائه كند. در چنين شرايطي، اين فرد از دادگاه تقاضاي استمهال به معناي دريافت مهلت مي كند.

اگر دلايل و مدارك او قوي و مستند باشد، قاضي نيز به اين مساله پاسخ مثبت مي دهد و با صورتجلسه اين مطلب، زمان ديگري را براي رسيدگي به پرونده تعيين و وقت جديد را به طرفين پرونده ابلاغ مي كند.

يكي از مواردي كه مثلا ممكن است دادگاه براي تقاضاي استمهال قانع شود، اين است كه يكي از طرفين مثلا عنوان و اثبات كند اسناد و مدارك او در گاو صندوقي وجود دارد و حالا دسترسي به آن ممكن نيست اما بزودي امكانپذير مي شود.

 

مواردي كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذيل مي باشد :

آئين دادرسي مدني
ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.
حقوق
ماده 234 - هر يك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادر هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد ، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود .و
تبصره - در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد
فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد.
ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 306 اين قانون بوده است .
ماده 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود.
آئين دادرسي كيفري
ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه بشرح زير عمل مي نمايد -
الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد.
ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي و يا تعيين مهلت مناسب ، براي پرداخت تقسيطي ،حكم مقتضي صادر مي نمايد
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يادرخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد.
ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي و يا تعيين مهلت مناسب ، براي پرداخت تقسيطي ،حكم مقتضي صادر مي نمايد.
قانون صدور چك
موارد عدم صدور قرار وجه الضمان
در دو مورد در اتهام مربوط به چك ق موضوع چك قرار وجه الضمان صادر نخواهد شد.
الف- در صورتي كه وجه چك قبل از حضور متهم در نزد بانك تامين شده باشد (صدر ماده 18 قانون صدور چك)
ب: در صورتي كه استمهال متهم براي پرداخت وجه چك مورد پذيرش قرار گيرد ( ذيل ماده 18 قانون صدور چك)
در مورد استمهال قانون صدور چك جايگزين قرار وجه الضمان را نيز پيش بيني گرده است اما در موردي كه وجه چك در بانك تامين شده باشد راهكاري ارائه نداده است. اداره حقوقي قوه قضائيه در دو نظريه شماره هاي 7600/7 مورخ 4/ 11/ 72 و 983/ 7 مورخ 20/ 2/ 73 به صدور قرار متناسب ديگر در اين فرض اظهار عقيده نموده است نكته5-1 در صورتيكه پس از مهلت داده شده صادر كننده چك موفق به جلب رضايت شاكي نشود و با حضور متهم قرار وجه الضمان براي او صادر گردد. وثيقه گذار يا كفيل با صدور قرار وجه الضمان از مسئوليت مبرا خواهند شد.
قانون تجارت
چك
قانون در مورد تشكيل شركت سهامي مقرراتي پيش بيني نموده است كه موسسين شركت موظفند آنها را رعايت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و موسسين شركت نمي توانند با تراضي و توافق و يا تصريح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمايند لذا اگر قواعد مربوط به تاسيس شركت رعايت نگردد بطور مثال كليه سهام شركت پذيره نويسي نشده است ولي موسسين شركت چنين وانمود نمايند كه تمام سهام شركت پذيره نويسي شده است در اين صورت هر ذينفع مي تواند تقاضاي بطلان شركت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نيز حكم به بطلان شركت بدهد موسسين و مديران و بازرسان و سهامداران شركت نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند ماده 270 در صورتي كه قبل از بطلان (صدور حكم بطلان) شركت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوي را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد كرد در هر حال خواند دعوي مي تواند تقاضاي استمهال نموده تا موجبات بطلان شركت را برطرف نموده و دادگاه مي تواند مهلتي كه بيش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعيين نمايد و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگرديده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد(ماده 272).
در مورد اخطار رفع نقص
هر اظهارنامه ثبت علامت تجارتي ظرف 15 روز از تاريخ وصول مورد بررسي قرار مي گيرد چنانچه نقصي در اظهارنامه ثبت علامت تجارتي مشاهده شود مراتب طي اخطاري به نشاني متقاضي ثبت ابلاغ خواهد شد و ساكنين ايران ظرف 2 ماه و ساكنين خارج از كشور 6 ماه بايد اقدام به رفع نقص نمايند. مهلت هاي مذكور در صورت استمهال براي يكبار ديگر تمديد خوهد شد و بنابراين ساكنين ايران حداكثر 4 ماه و ساكنين خارج از ايران حداكثر 12 ماه بايد در رفع نقص اقدام لازم را بعمل آورند در غير اين صورت تقاضاي آنان رد خواهد در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند دادخواستي داير برشكايت از تصميم اداره به دادگاههاي حقوقي تهران تقديم نمايد.
از باب رسيدگي به تخلفات قضات
4- شاكي انتظامي بايستي در عريضه خود تخلف مشخص و روشني را عليه قاضي مشتكيعنه مطرح نمايد، كه حاكي از تخطي و تجاوز قاضي مصوف از موازين قانوني باشد، و شكاياتي از قبيل درخواست ارفاق قانوني و استمهال و نظاير آنها قابل پيگيري در دادسراي انتظامي قضات نميباشد.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .