خبر فوری

رأي وحدت رويه شماره756 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره756 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

انتشار : 1396/01/12 تعداد بازدید : 4505 کد : 10659 ارسال شده توسط :admin

رأي وحدت روية شمارة ۷۵۶ـ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 با موضوع شمول حكم ماده۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري

دپارتمان حقوقيار

با توجه به تأكيد مقنن بر تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صدر مادة ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري از يك سو، و ارفاقي بودن اين ماده و اينكه در صورت ترديد در شمول حكم، طبق اصل تفسير قانون به نفع محكومٌ‌عليه شمول حكم مادة ۴۴۲ قانون مذكور نسبت به محكوميت‌هاي تعزيري قابل فرجام‌، با موازين قانوني و اصول كلي دادرسي سازگارتر است؛ علي‌هذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان، در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد، صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن، لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .