خبر فوری

رأي وحدت رويه شماره754هيأت عمومي ديوانعالي كشور

رأي وحدت رويه شماره754هيأت عمومي ديوانعالي كشور

انتشار : 1396/01/12 تعداد بازدید : 2127 کد : 10660 ارسال شده توسط :admin


رأي وحدت رويه شماره۷۵۴هيأت عمومي ديوانعالي كشور
باموضوع:قرارمنع تعقيب دادسرا در جرائم مذكور در ذيل ماده۲۷۳ قانون آيين دادرسي كيفري بعداز تأييد دردادگاه كيفري يك قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است

دپارتمان حقوقيار

رأي وحدت روية شمارة ۷۵۴ ـ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با عنايت به اينكه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، آراء صادره از محاكم كيفري يك در جرائم موضوع بندهاي مذكور در ذيل مادة ۲۷۳ قانون مذكور قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق‌الذكر و تبصرة ۲ آن، آراء صادرة غيرقطعي اعم از محكوميت، برائت يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب است كه مطابق مقررات قانوني حسب‌مورد قابل‌تجديدنظر يا فرجام‌خواهي در مرجع ذي‌صلاح قضايي است، لهذا چنين مستفاد مي‌گردد كه رأي دادگاه كيفري يك نسبت به تأييد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا در خصوص جرائم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است. بر اين اساس، رأي شعبة هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .