خبر فوری

واخواهي چيست؟

واخواهي چيست؟

انتشار : 1396/01/14 تعداد بازدید : 2304 کد : 10662 ارسال شده توسط :admin

در تعريف واخواهي ماده 305 آئين دادرسي مدني مي‌گويد: محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض كند. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود.

دپارتمان حقوقيار

واخواهي روشي است كه به موجب آن كسي كه حكم غيابي برعليه او صادر شده و به آن اعتراض دارد، همان دادگاه صادر كننده حكم به آن رسيدگي كرده و در مورد آن رأي مقتضي صادر كند.

در صورتي كه حكم دادگاه به صورت غيابي صادر شود و محكوم‌عليه غايب از آن واخواهي كند، دادگاه صادركننده مي‌تواند در رسيدگي به واخواهي و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهي را مقرون به صحت بداند، حكم خود را تغيير دهد.

اين مطلب از مواد 305 و307 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. رسيدگي دادگاه به واخواهي در واقع رسيدگي عدولي است و دادگاه در مقام رسيدگي به واخواهي چه بسا از حكم سابق خود عدول كند.

با توجه به ماده 364 قانون مذكور، اين حكم در مورد دادگاه تجديدنظر نيز جاري است. بنابراين تغيير حكم در نتيجه واخواهي يكي از مصاديق مشمول استثناي مذكور در ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني است.


مبنا و لزوم واخواهي اين است كه حق دفاع براي محكوم عليه محفوظ بماند زيرا ممكن است مواردي باشد كه محكوم عليه بدون سوء نيت غايب بوده و واقعاً در طي دادرسي اول شركت نكرده و چه بسا اگر حضور مي‌داشت با استناد به دلايل و مدارك، دعوي خواهان را از اعتبار مي‌انداخت.

فرق تجديد نظر با واخواهي

تجديد نظرخواهي در محاكم قضائي به معناي درخواست رسمي براي رسيدگي مجدد در دادگاه بالاتر است.

به عنوان مثال وقتي رأيي در دادگاه بدوي عليه شما صادر مي شود،يعني شما با وكيلتان نتوانسته ايد در جريان دادرسي و با مدارك ، مستندات و شواهدي كه داشته ايد، از خودتان بخوبي دفاع كنيد و حق مسلم خود را مطالبه كنيد و يا «دفاع» را به درستي انجام داده ايد اما قاضي مربوطه به اشتباه، رأيي به ضرر يا عليه شما صادر كرده است.

در اينصورت نبايد نگران قطعيت حكم و اجراي سريع آن باشيد، چرا كه شما مي توانيد ظرف ۲۰ روز مهلت قانوني (در اغلب موارد و آراي قضايي) به رأي دادگاه بدوي اعتراض كرده و رسيدگي مجدد را از دادگاه تجديد نظر استان بخواهيد.

اما «واخواهي» صرفاً يك اعتراض است كه قاعدتاً براي احكامي كه به صورت غيابي صادر مي‌شود، در همان دادگاه بدوي رسيدگي مي‌شود.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .