خبر فوری

نكات مهم و آزموني سردفتري

نكات مهم و آزموني سردفتري

انتشار : 1397/03/01 تعداد بازدید : 5648 کد : 11742 ارسال شده توسط :admin

20نكته مهم در خصوص اسناد رسمي  ويژه آزمون سردفتري

پايگاه خبري دپــــارتمان  حـقوقـيـار

۱ ـ سند رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده ۱۲۹۰قانون مدني).

۲- تاريخ سند رسمي معتبر است حتي بر عليه ثالث(ماده ۱۳۰۵ ق . م ).

۳- انكار نسبت به مندرجات سند رسمي راجع به اخذ وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست(ماده ۱۲۹۲ق . م وماده ۷۰قانون ثبت اسناد ).

۴- صرفاً و فقط سند رسمي است كه به نقل و انتقال حق كسب و پيشه از مستأجر سابق به مستأجر جديد اعتبار مي بخشد(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالك ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- نقل و انتقال سهم الشركه در شركت ها با مسئوليت محدود به عمل نمي‌آيد، مگر با سند رسمي( ماده۱۰۳قانون تجارت ).

۶- مدلول تمامي اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم لازم الاجراست، مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد ).

۷- تمام اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراست(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقيد در سند رسمي به عنوان ماخذ وصول ماليات مستغلات معتبر و ملاك عمل اداره امور مالياتي به عنوان مبناي وصول ماليات است(ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم).

۹- الزام به ايفاي تعهدات در سند رسمي از جمله پرداخت بدهي در سر رسيد وصول مطالبات و يا تخليه اماكن استيجاري اعم از مسكوني و تجاري (باسندرسمي ) از طريق صدور اجرائيه از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند و واحد اجراي ثبت حسب مورد ممكن و نياز به دادرسي ندارد(بند الف ماده يك آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي … مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷و بند الف ماده ۲ همان آيين نامه و غيره).

۱۰- وجود شخصي متخصص و معتمد و امين و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نيز به عنوان كاتبين سند رسمي از مزاياي سند رسمي محسوب است.

۱۱- سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است تمامي محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر است، مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شو(ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امكان دريافت رونوشت مصدق اسناد رسمي در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممكن است و درصورت تصديق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

۱۳- در صورتي كه درخواست تأمين خواسته از دادگاه مستند به سند رسمي باشد، دادگاه مكلف به قبول درخواست است(بندالف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.ر.م).

۱۴- در مواردي كه دعاوي مستند به سند رسمي باشد، خوانده نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود درخواست تأمين كند(ماده ۱۱۰ ق . آ . د. ر. م ).

۱۵- هزينه تنظيم اسناد رسمي به مراتب كمتر از سند عادي است.

۱۶- امكان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمي به مراتب كمتر است.

۱۷- با تنظيم سند رسمي در خصوص پيش فروش ساختمان متعاملين و واسطه آن‌ها مشمول مجازات هاي حقوقي و كيفري مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پيش فروش ساختمان).

۱۸- ترويج تنظيم سند رسمي نقش عمده اي در قضا زدايي خواهد داشت.

۱۹ ـ پذيرفته شدن اسناد رسمي در مورد عقود و معاملات املاك ثبت شده (دردفتراملاك ) و نيز عقود و معاملات در مورد املاك ثبت نشده و نيز صلح نامه وهبه نامه در محاكم و ادارات دولتي(مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران ديگر دولتي موجب مجازات و تعقيب انتطامي قضات و مأموران دولتي خواهدشد(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .